Computational Methods

คำอธิบายรายวิชา

วิธีเชิงคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และการจำลองโดยเน้นการปฏิบัติให้เกิดผลได้แก่ การหาปริพันธ์และอนุพันธ์เชิงตัวเลข การหารากของสมการ ระบบสมการเชิงเส้น การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุด การประมาณค่านอกช่วงและในช่วง การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การประยุกต์ใช้ในศาสตร์ของวิศวกรรมชีวการแพทย์

วัตถุประสงค์ของวิชา

1 เข้าใจถึงประโยชน์ในการศึกษาวิธีคำนวณเชิงคอมพิวเตอร์

2.ประยุกต์ใช้ความรู้ ในเรื่องวิธีการคำนวณเชิงคอมพิวเตอร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

เค้าโครงรายวิชา

สัปดาห์ที่ 1   ความสำคัญของการศึกษาระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

สัปดาห์ที่ 2   ทบทวนเมทริกซ์ และ Matlab

สัปดาห์ที่ 3  การหารากของสมการ

สัปดาห์ที่ 4  การหารากของสมการ

สัปดาห์ที่ 5   การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น

สัปดาห์ที่ 6   การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น

สัปดาห์ที่ 7  การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง

สัปดาห์ที่ 8  การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง

สัปดาห์ที่ 9   การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุด

สัปดาห์ที่ 10 การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุด

สัปดาห์ที่ 11 การหาค่าอินทริกรัลเชิงตัวเลข

สัปดาห์ที่ 12 การหาค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข

สัปดาห์ที่ 13 การแก้สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ

สัปดาห์ที่ 14 การแก้สมการอนุพันธ์ย่อย

สัปดาห์ที่ 15 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ผู้สอน  อ.ยศนัน  วงศ์สวัสดิ์

================================================

Computational Methods for Biomedical Engineering  

 Recommend texts: 😀 

 numerical-method_1🙂  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING) 
 
ผู้แต่ง/แปล : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ 
ISBN : 9789740321897 
Barcode : 9789740321897  
ส.พ.จ. ปีพิมพ์ : 6 / 2551 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ในปัจจุบัน สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคำนวณ ก่อให้เกิดผลลัพะที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในปัญหานั้นได้อย่างแท้จริง แต่การที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องนั้น ผู้ศึกษาจำดป็นต้องมีองค์ประกอบของความรู้นับตั้งแต่พื้นฐานของสมการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ ความเข้าใจในระเบียบวิธีเชิงตัวเลข เพื่อใช้แก้สมการเหล่านั้น รวมไปถึงความสามารถในการประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ครบถ้วนดังกล่าวมักก่อให้เกิดอุปสรรคในการแก้ปัญหานั้น ๆ หนังสือ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม เล่มนี้ ผู้แต่งได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของการสอยวิชานี้ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศและจากการทำงานวิจัยทางด้านการคำนวณเป็นเวลานานกว่าสิบปีในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ในองค์การอวกาศนาซา เนื้อหาประกอบด้วยการอธิบายสมการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์โดยเน้นความเข้าใจในสมบัติทางกายภาพของปัญหาเป็นหลัก และการแสดงระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแก้สมการต่าง ๆ นั้นอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งตัวอย่างของโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยภาษาฟอร์แทรน ภาษาปาสคา และภาษาซี ถึง 40 โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ สำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป รวมทั้งใช้เป็นต้นแบบเพื่อการทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอื่น ๆ ต่อไป

:: สารบัญ
บทที่ 1 ก้าวแรกสู่ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
บทที่ 2 รากของสมการ
บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น
บทที่ 4 การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง
บทที่ 5 การถดถอยแบบกำลังสองน้อยที่สุด
บทที่ 6 การหาอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข
บทที่ 7 การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
บทที่ 8 การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
บทที่ 9 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ภาคผนวก ก เมตริกซ์
ภาคผนวก ข ไฟไนต์เอลิเมนต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาคผนวก ค สรุปรายละเอียดคอมพิวเตอร์
ภาคผนวก ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี
บรรณานุกรม
ดรรชนี

 ———————————————————————————— 

 

numerical-methods-in-biomedical-engineering

♥  Numerical Methods in Biomedical Engineering (Hardcover)”,”Stanley M.Dunn”,”2007″,”AP”,”TextBook”

  Book Description Numerical Modeling in Biomedical Engineering brings together the integrative set of computational problem solving tools important to biomedical engineers. Through the use of comprehensive homework exercises, relevant examples and extensive case studies, this book integrates principles and techniques of numerical analysis. Covering biomechanical phenomena and physiologic, cell and molecular systems, this is an essential tool for students and all those studying biomedical transport, biomedical thermodynamics & kinetics and biomechanics. ? Supported by Whitaker Foundation Teaching Materials Program; ABET-oriented pedagogical layout ? MATLAB problem sets and examples available electronically; UNIX, Windows, Mac OS compatible ? Extensive hands-on homework exercises About the Author Stanley Dunn is the Paul S. and Mary W. Monroe Faculty Scholar and Professor of Biomedical Engineering at Rutgers University and Professor of Pediatrics at the Robert Wood Johnson Medical School. In addition, he holds graduate faculty appointments in Computer Science and Electrical and Computer Engineering at Rutgers. He has served as Graduate Program Director, Undergraduate Program Director, and Department Chair in Biomedical Engineering and currently serves as Associate Dean in the School of Engineering. A Fellow of AIMBE, his research interests are in localized tomography, pediatric neuroimaging, inverse problems and subspace projection methods and their application. Alkis Constantinides is a Professor of Chemical and Biochemical Engineering, with nearly forty years of academic and industrial experience. He is the author of the textbook Applied Numerical Methods with Personal Computers and the co-author of the textbook Numerical Methods for Chemical Engineers with MATLAB Applications. Dr. Constantinides has served as Chairman of the Department, Director of the Graduate Program, Director of the Undergraduate Program, and Director of Alumni Relations. He is the recipient of the prestigious Warren I. Susman Award for Excellence in Teaching (1991), and the recipient of the 1998, 1999, 2003, and 2005 Best Teacher of the Year Awards chosen by the Graduating Senior Class of the Department of Chemical and Biochemical Engineering Prabhas Moghe is Associate Professor of Biomedical Engineering and Associate Professor of Chemical and Biochemical Engineering at Rutgers University. In addition, he holds graduate faculty appointment in the Graduate Program in Cell and Developmental Biology at Rutgers/UMDNJ. He has served as Undergraduate Program Director in Biomedical Engineering and currently directs the NSF IGERT Program on Integratively Engineered Biointerfaces at Rutgers. A Fellow of the American Institute of Medical and Biological Engineering (AIMBE) and a recipient of the NSF CAREER Award and several teaching awards at Rutgers, Dr. Moghe has an active research program in the areas of cellular bioengineering; micro- and nano-systems bioengineering; and cell-interactive biomaterials.

Numerical Modeling in Biomedical Engineering brings together the integrative set of computational problem solving tools important to biomedical engineers. Through the use of comprehensive homework exercises, relevant examples and extensive case studies, this book integrates principles and techniques of numerical analysis. Covering biomechanical phenomena and physiologic, cell and molecular systems, this is an essential tool for students and all those studying biomedical transport, biomedical thermodynamics & kinetics and biomechanics.

Supported by Whitaker Foundation Teaching Materials Program; ABET-oriented pedagogical layout
MATLAB problem sets and examples available electronically; UNIX, Windows, Mac OS compatible
Extensive hands-on homework exercises
รายละเอียดเพิ่มเติม
Numerical methods in biomedical engineering
โดย Stanley Martin Dunn, A. Constantinides, Prabhas V. Moghe
Edition: illustrated
จัดพิมพ์โดย Academic Press, 2006
ISBN 0121860310, 9780121860318
615 หน้า

>>Book Review By Google Book Search

 —————————————————————————————————-

♥  Numerical Methods for Engineers, 5Ed“,”S.C.Chapra and R.P.Canle”,”2007″,”McGraw-Hill”,”TextBook”

The fifth edition of “Numerical Methods for Engineers continues its tradition of excellence. Instructors love this text because it is a comprehensive text that is easy to teach from. Students love it because it is written for them–with great pedagogy and clear explanations and examples throughout. The text features a broad array of applications, including all engineering disciplines. The revision retains the successful pedagogy of the prior editions. Chapra and Canale’s unique approach opens each part of the text with sections called Motivation, Mathematical Background, and Orientation, preparing the student for what is to come in a motivating and engaging manner. Each part closes with an Epilogue containing sections called Trade-Offs, Important Relationships and Formulas, and Advanced Methods and Additional References. Much more than a summary, the Epilogue deepens understanding of what has been learned and provides a peek into more advanced methods. Users will find use of software packages, specifically MATLAB and Excel with VBA. This includes material on developing MATLAB m-files and VBA macros. Approximately 80% of the problems are new or revised for this edition. The expanded breadth of engineering disciplines covered is especially evident in the problems, which now cover such areas as biotechnology and biomedical engineering.

chapra_numerical-methods-for-engineersรายละเอียดเพิ่มเติม

Numerical Methods for Engineers
โดย Steven C. Chapra, Raymond P. Canale
Edition: 5, illustrated, revised
จัดพิมพ์โดย McGraw-Hill Higher Education, 2005
ISBN 007291873X, 9780072918731
926 หน้า
 

—————————————————————————————————–
 

Suggested Reading:

♣”Elementary Numerical Analysis “,”Atkinson”,””,”Toptext”,”Softcover ”
♣ “Computational Methods in Biomedical Research “,”Ravindra Khattree and Dayanand Naik”,””,”Chapman and Hall”,”TextBook”

♥ “Computational Cell Biology”,”Christopher Fall, Eric Marland, John Wagner, John Tyson”,””,””,”E-Book”
♥ “Computational Molecular Biology An Algorithmic Approach “,”Pavel A. Pevzner.”,””,””,”E-Book”
♥ “Computational Molecular Biology An Introduction “,”Peter Clote, Rolf Backofen.”,””,””,”E-Book”
♥ “Current Topics in Computational Molecular Biology “,”Tao Jiang , Ying Xu , Michael Q. Zha.”,””,””,”E-Book”
♥ “Introduction to Computational molecular biology “,”Carlos Setubal, Joao Meidanis”,””,””,”E-Book”
♥ “Numerical Methods for Engineers and Scientists 2nd ed.”,”J. Hoffman”,””,””,”E-Book”
♥ “Numerical Methods for Solving Inverse Problems of Mathematical Physics”,””,””,””,”E-Book”

 
—————————————————————————————————–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: