1-Basic Science

วิชาที่พื้นฐานที่เรียน ในปี 1

1. วิชาหมวดสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( Social Science and Humanity)

MUGE101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)

(มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์)

MUGE102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

(มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์)

MUGE103 Arts and Sciences for Human Development 2(1-2-3) : ปี 1เทอม 1และ 2

(ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

AREN103-107 English Level 1-5  3 (2-2-5) : ปี 1เทอม 1

(ศศภอ 103-107 ภาษาอังกฤษ ระดับ 1-4)

ARTH100 Art of Using Thai Language in Communication3(2-2-5)

(ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

AREN104-108  English Level 2-6   3(2-2-5): ปี 1เทอม 2

(ศศภอ 104-108 ภาษาอังกฤษ ระดับ 2-5)

General Education Elective: Humanities, etc. 1 (0-2-1)  Physical Education / Music

(วิชาเลือกพละศึกษา ปี 1เทอม1)

General Education Elective : Social Science,etc  2 (2-0-4)

(วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์)

============================================================

2. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ( Basic Science )

กลุ่มวิชานี้ต้องเรียนในปี1 เพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เป็นการต่อยอดจาก ม.ปลาย ได้แก่ แคลคูลัส ฟิสิกส์ เคมีทั่วไป เคมีอินทรีย์เบื้องต้น (เรียนเหมือนกันกับวิศวะสาขาอื่นๆ) แต่แตกต่างกันคือ วิชาทางชีวะ 4 วิชา (วิศวะสาขาอื่นๆจะไม่ต้องเรียน)ได้แก่ ชีวะหรือหลักมูลของชีวิต กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน สรีรวิทยาพื้นฐาน และชีวะเคมีทั่วไป

SCMA115  Calculus 3 (3-0-6):(แคลคูลัส)

ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก การประยุกต์อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนด เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์ การประเมินค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร พีชคณิตของเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ

> Course Syllabus and Texts > Course Links

> Tutorials

SCMA165  Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6): (สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ)

ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนำสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การแก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้นโดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์

> Course Syllabus and Texts > Course Links

Related Links

> Core – Mathematics – III (13 Videos)
Lecture Series on Mathematics – III by Prof.P.N.Agarwal, Department of Mathematics, IIT Roorkee

============================================================

SCPY151  General Physics I 3 (3-0-6):(ฟิสิกส์ทั่วไป 1)

การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงของระบบอนุภาค การหมุนของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของ วัตถุแข็งแกร็ง การเคลื่อนที่ภายใต้แรงศูนย์กลาง การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ สถิตศาสตร์ ของของไหล พลศาสตร์ของของไหล การไหลของสายกระแส ระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์เชิงสถิติ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น

> Course Syllabus and Texts > Course Links

Related Links: :

> The Physics of Everyday Life (บรรยายฟิสิกส์พื้นฐานที่ UCSD )

>Physics Demonstration Resources Online (รวมการเชื่อมโยงที่มีการสอนแสดง)

> Core – Physics I – Oscillations and Waves (44 Videos)

Lecture Series on Physics – I: Oscillations and Waves by Prof.S.Bharadwaj,Department of Physics and Meteorology, IIT Kharagpur.
Lecture Series on Classical Physics by Prof.V.Balakrishnan, Department of Physics, IIT Madras.

SCPY110  Physics Laboratory I 1 (0-3-1): (ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1)

Required Text : >General Physics Laboratory Manual SCPY110

SCPY152  General Physics II 3 (3-0-6):(ฟิสิกส์ทั่วไป 2)

หัวข้อการเรียน:
ทัศน์ศาสตร์ สัมพัทธ์ภาพ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอม โมเลกุล และผลึกแข็ง อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และอนุภาคมูลฐาน
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแปลงแบบลอเรนตซ์ กลศาสตร์สัมพันธ์ สมมูลของมวลสาร พลังงาน การแผ่รังสีของวัตถุดำ ทฤษฎีควอนตัมแบบเก่า กลศาสตร์คลื่น โครงสร้างนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว การสลายตัวแกมมา การสลายตัวแอลฟา การสลายตัวเบตา กัมมันตภาพรังสี อัตรกิริยาระหว่างรังสีนิวเคลียร์กับสสาร วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สถานะตอนกลางและสถานะคงที่ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การขยาย การป้อนกลับ วงจรอินทิเกรต

> Course Syllabus and Texts > Course Links

Related Links

> Core Science – Engineering Physics II (9 Videos)
Lecture Series on Engineering Physics – II by Prof.V.Ravishankar, Department of Physics, IIT Kanpur.

============================================================

SCCH113  General Chemistry   3 (3-0-6): (เคมีทั่วไป)

โครงสร้างของอะตอม  พันธะเคมี  แก๊สและทฤษฎีจลน์ระดับโมเลกุลของแก๊ส  ของเหลว   ของแข็ง สารละลาย และคอลลอยด์  อุณหพลศาสตร์เคมี  จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี  ตารางธาตุ

> Course Syllabus and Texts >Course Links

> Tutorials

SCCH118   Chemistry Laboratory  1 (0-3-1): (ปฎิบัติการเคมี)

> Course Syllabus and Texts >Course Links

SCCH121  Organic Chemistry   3 (3-0-6):(เคมีอินทรีย์เบื้องต้น)

โครงสร้างโมเลกุลและการจำแนกสารอินทรีย์  ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อและสเตอริโอเคมี     การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของแอลเคน   ไซโคลแอลเคน   แอลคีน   แอลไคน์   อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล์  ฟีนอล อีเทอร์  อัลดีไฮด์  คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก  อะมีน คาร์โบไฮเดรท  กรดอะมิโน และ ลิปิด

> Course Syllabus and Texts > Course Links

============================================================

SCBI117  Foundation of Life   2 (1.5-1-0.5):(หลักมูลของชีวิต)

> Course Syllabus and Texts > Course Links

SCAN101   Basic Anatomy    3 (2-3-5) : (กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน)

> Course Syllabus and Texts >Course Links

SCPS202    Basic Physiology  3 (2-3-5): (สรีรวิทยาพื้นฐาน)

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ กลไก และการควบคุมการทำงานของเซลล์อวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาท กล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ไต ทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งการทำงานประสานกันของระบบต่างๆซึ่งนำไปสู่การทรงสภาพปกติของร่างกายทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีพยาธิสภาพ

> Course Syllabus and Texts >Course Links

============================================================

SCBC206   General Biochemistry   3 (3-0-6): (ชีวะเคมีทั่วไป)

> Course Syllabus and Texts >Course Links

> Biochemistry 1 : Lectures by Prof. S. Dasgupta Dept. of Chemistry IIT Kharagpur

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: