การรักษาโรคยุคนาโน

            ในปัจจุบันโลกได้มีการพัฒนาไปอย่างมากมาย ด้วยวิทยาการและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ ทางการแข่งขันของแต่ละประเทศ จึงไม่แปลกที่แต่ละประเทศจะต้องมีการปรับตัว ปรับวิถีการดำเนินชีวิต ให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับการะแสความเจริญทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างเสริมศักยภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าต่างๆ มากมายหลายประเภท และนอกจากนี้นาโนเทคโนโลยียังเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามรถในทางการแพทย์ และเภสัชกรรมอีกด้วย เฉพาะทางด้านนาโนชีวภาพ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยกันในระดับโมเลกุล ทำให้วงการแพทย์สามารถรู้ถึงสาเหตุการเกิดโรคในระดับยีน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการรักษาโรค คือจากเดิมที่เรามักจะรักษาโรคเมื่อเกิดโรค หรือที่เรียกว่าการบำบัดเราก็มามุ่งเน้นที่การป้องกัน คือศึกษากันที่สาเหตุของการเกิดโรค และทำการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นๆ เป็นการรักษาหรือบำบัดโรคระดับยีนนั่นเอง

             การบำบัดโรคระดับยีนนั้นเป็นการนำดีเอ็นเอ ที่บรรจุยีนที่ต้องการ มาบรรจุในตัวพาหะที่มีความเหมาะสมเพื่อนำส่งยีนที่ต้องการเข้าสู่เซลล์เป้าหมายได้ ซึ่งข้อจำกัดในการนำส่งยีนเข้าสู่เซลล์นั้นขนาดของสารจะต้องมีขนาดอยู่ในช่วงระดับนาโนเมตรและมีความเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์เป้าหมายที่ต้องการรักษาโรค การพัฒนาวิธีนำส่งยีนที่มีประสิทธิภาพไปยังเซลล์เป้าหมาย ถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการบำบัดรักษาโรคทางพันธุกรรมและโรคที่เป็นภายหลังโดยการบำบัดด้วยยีนในร่างกาย เทคนิคในการนำส่งและถ่ายยีนปกติเข้าไปในเซลล์ที่ผิดปกตินั้นมีหลายวิธีทั้ง ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพตัวพาหะที่ประสบความสำเร็จในการนำส่งยีนจากภายนอกเซลล์ให้ไปที่เซลล์เป้าหมายแบ่งเป็น สองชนิดใหญ่ๆ คือ ตัวพาหะที่เป็นไวรัส และที่ไม่ใช่ไวรัส โดยทั่วไปตัวพาหะที่เป็นไวรัสจะมีประสิทธิภาพในการนำส่งสูง แต่ก็อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและก่อให้เกิดมะเร็งได้ นักวิทยาศาสตร์จึงได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาตัวพาหะประเภทที่ไม่ใช่ไวรัส ซึ่งน่าสนใจ และมีแนวโน้มในทางที่ดี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ทุนสนับสนุน แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณีต โอปณะโสภิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการ “การวิจัยพัฒนาตัวพาหะระบบนำส่งยีนชนิดใหม่โดยใช้อนุพันธ์ของไคโตแซนชนิดละลายน้ำดี” เพื่อทำการศึกษาและพัฒนาไคโตแซน จากแหล่งผลิตในประเทศไทย เพื่อให้ได้อนุพันธ์ไคโตแซนประจุบวกที่ละลายน้ำได้ดีมีพิษต่ำ และมีประสิทธิภาพในการนำส่งยีนเข้าเซลล์สูงเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของไคโตแซน ไคโตแซนเป็นสารประกอบในเปลือกกุ้งและกระดองปู ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตสารไคโตแซนจากเปลือกกุ้งในระดับอุตสาหกรรมแล้ว และถูกนำไปใช้ในทางเภสัชกรรม โดยมีการดัดแปลงลักษณะหรือโครงสร้างเฉพาะ เช่น เพิ่มคุณสมบัติในการละลาย เพื่อให้เหมาะสมแก่การนำไปใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรมได้มากขึ้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการสร้างสารไคโตแซนที่ละลายน้ำได้ดี เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ ลดภาวะของเสียจากสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถพัฒนาและถ่ายทอดการผลิตให้กับภาคเอกชนของไทย ซึ่งนอกจากจะลดการนำเข้าสารประเภทนี้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

บทความ โดย
นางสาวเวฬุรีย์ ทองคำ
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิชาการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

อ่านต่อที่ >>ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

นาโนเทคโนโลยีเป็นกระแสใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีในศตวรรษที่21 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง สังเคราะห์วัสดุ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมากในระดับ 0.1 ถึง 100 นาโนเมตร นาโนเทคโนโลยีจะทำให้วัสดุมีสมบัติพิเศษที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ เป็นประตูสู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกแขนง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกให้ทัดเทียมอารยประเทศ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เป็นองค์กรในกำกับของรัฐ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 มีภารกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโน เทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ

อ่านต่อที่
>> สาระความรู้ http://www.nanotec.or.th/nanotec_th/index.php?status=knowledge
—————————————————-

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: