หลักสูตรBME ในประเทศไทย

A Biomedical Engineer uses traditional engineering expertise to analyze and solve problems in biology and medicine, providing an overall enhancement of health care. Students choose the biomedical engineering field to be of service to people, to partake of the excitement of working with living systems, and to apply advanced technology to the complex problems of medical care. The biomedical engineer works with other health care professionals including physicians, nurses, therapists and technicians. Biomedical engineers may be called upon in a wide range of capacities: to design instruments, devices, and software, to bring together knowledge from many technical sources to develop new procedures, or to conduct research needed to solve clinical problems.

 1.>Dept of Biomedical Engineering, Mahidol University (Founded in 1998)
    – Doctor of Philosophy Program in BME (To offer in 2007)
    – Master Degree Program in BME
    – Bachelor’s Degree Program in BME

2. Institute of Biomedical Engineering, Prince of Songkla University (Founded in 2005)

3. Faculty of Engineering, Chulalongkorn University (Founded in 2006)
    – Doctor of Philosophy Program in BME
    – Master Degree Program in BME                                                                                                                                                                                                                                                         4. Faculty of Engineering, Srinakarindrawiroj University (To be founded in 2007)
    – Master Degree Program in BME (To offer in 2007)                                                                                                                                                                                                                 

5. Faculty of Engineering, Chiang Mai University (To be founded in 2007)
    – Master Degree Program in BME (To offer in 2007)

6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

>http://www.bioeng.kmutt.ac.th/about/introduce.php

7. หลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ระหว่างวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้แก่ แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผู้ที่จบปริญญาจากหลักสูตรนี้จะมีความรู้ ประสบการณ์การทำวิจัยและพัฒนา และมองประเด็นปัญหาอย่างบูรณาการ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

      หลักสูตรมีทั้งให้ปริญญาระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชาดุษฎีบัณฑิต โดยมีสาขาย่อย 4 สาขา ดังนี้
o กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์ (Biomechanics)
o กลุ่มวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
   (Biomedical Signal Processing)
o กลุ่มวิชาปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์
   (Human Factors in Engineering and Ergonomics)
o กลุ่มวิชาการจำลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์
   (Physiological & Medical Engineering Modeling)

More Details See >http://www.med.engr.tu.ac.th/index.htm

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: