แก่นพุทธศาสน์

ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ    

 1 ข้อมูลหนังสือ
แก่นพุทธศาสน์    
ประเภทหนังสือ ธรรมะ
โดย พุทธทาสภิกขุ 
ภาษา ไทย / จำนวนหน้า 142 หน้า   
หนังสือชนะเลิศรางวัล UNESCO 
 
รายละเอียด
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านในโอกาสต่างๆ ในเรื่องของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการระลึก

ถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหนทางสู่ความสุข โดยได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อ

ให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความ

ไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง
 
สารบัญ
ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา
– หลักควรรู้ “มีทุกข์หรือไม่ จะดับได้อย่างไร”
– หัวใจของพุทธศาสนา คือ “สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”
– การขจัดโรคตัวกู-ของกู
– ความเกิดทีพระพุทธเจ้ามุ่งหมายคือ เกิดตัวกู-ของกู
– เกิดเป็นตัวกู-ของกู เป็นวัฏฏสงสารเรื่อย ก็ทุกข์เรื่อย

ความว่าง
– ความว่างอย่างยิ่งเป็นอันเดียวกับนิพพาน
– หัวใจของพุทธศาสนา
– ธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ฆราวาสคือเรื่องสุญญตา
– ทุกคนมีจิตว่างอยู่เองแล้ว แต่หามองเห็นไม่
– ความว่างเป็นตัวพุทธะ ธรรมะ สังฆะ อยู่แล้ว

วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง
– ลักษณะของสิ่งทั้งปวง คือ ว่าง
– ลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงคือ ว่าง
– “ว่าง” เท่ากับความดับไม่เหลือแห่งตัวกู-ของกู
– การปฏิบัติธรรมสามารถทำพร้อมกันไปกับการทำงาน
– อย่าไปยึดมั่นทั้งนิพพาน และวัฏฏสงสาร

Source:http://www.book2hand.net/product_detail.php?id=BK0606000557
——————————————————————————————————-

2 ข้อคิดของฉัน…
เรียนพระพุทธศาสนา ให้ตรงถึงแก่นเริ่มอ่านเล่มนี้
ก่อน…

——————————————————————————————————
3 รวบรวมความเห็นหลากหลาย

ดูบทความเรื่องนี้ต่อที่นี่..
Links:http://www.akeanan.com/content4.html

——————————————————————————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: